College van Diakenen (CvD)
Protestantse Gemeente Hoogeveen (PGH)

Algemeen.

Bij de vieringen in de kerken van de PGH worden collecten gehouden volgens een vastgesteld collecterooster.

Per viering wordt in het rooster opgenomen hoeveel en met welke bestemming de collecte wordt gehouden.
Normaliter zullen de collecten zijn bestemd ten gunste van de rekening van het College van Diakenen respectievelijk het College van Kerkrentmeesters.
De doelen waarvoor wordt gecollecteerd zijn in dit rooster zoveel mogelijk “algemeen” beschreven.

Bij meer specifieke bestemmingen worden deze hetzij in het rooster aangegeven, hetzij aangekondigd vooraf in het kerkblad en op de betreffende dag tijdens de viering via de beamerpresentatie.

Eventueel kan er wanneer er aanleiding toe ontstaat een collecte worden ingepast voor acute reactie op gebeurtenissen in de wereld, zoals bv bij rampen of extreme situaties.

Specifieke collecten.

Er worden een aantal specifieke collecten in het rooster aangegeven:

* Tav diaconale-collecten: (college van diakenen)
– “Centrale doelcollecten”, 2x/jr; vastgesteld en op voorstel van het College van Diakenen;
– “Wijkdoelcollecten”, 6x/jr; door de wijkdiaconie zelf vast te stellen tbv een wijkdoel;
– “Heilig Avondmaalscollecten”, 1x/kw; op voorstel van de Commissie ZWO, waarna het wordt vastgesteld door het College van Diakenen;
– “Themacollecten”; + 20/jr zoals “adventscollecten”, 40-dagentijd; vaak op advies KiA;
Werelddiaconaat; Binnenlands Diaconaat; Zending; Diakonaal Platform e.d.

* Tav kerkelijke collecten: (college van kerkrentmeesters). Dit betreft normaliter de tweede collecte;
– bestemming wordt afgekondigd en gaat om doelen op pastoraal vlak, naast bv evangelisatie, bloemenfonds, Bijbelgenootschap, Kerkmuziek, Kerk en Israel, Vredesweek en onderhoud gebouwen en energiekosten.

* De derde collecte wordt in de praktijk afgekondigd als “tbv de kerk” en is bedoeld voor de algemene middelen van het CvK.

Jaarlijks wordt bekeken hoeveel van welke collecten er moeten worden ingeroosterd.
Nadere informatie ten aanzien van de bestemming dient te worden verstrekt door de Colleges cq de Wijkkerkenraad, eventueel ism ZWO of KiA.

Normaliter wordt er drie maal ingezameld: eerste collecte tbv de Diaconie en daarna twee maal tbv de Kerk(rentmeesters). Daarnaast kan bij de uitgang nog voor specifieke doelen zoals “zending” of “bloemenfonds” worden ingezameld via speciale bussen.

Vaststellen van het collecterooster.

In het Beleidsplan van het College van Diakenen is het volgende opgenomen ten aanzien van het opstellen van het collecterooster:

§ 2.2. Opstellen collecterooster
In overleg met het College van Kerkrentmeesters wordt door de penningmeester in september het collecterooster voor het daarop volgende jaar opgesteld. Het ontwerp collecterooster wordt aan de leden van het College aangeboden en in de oktobervergadering wordt het besproken en worden indien nodig/ wenselijk wijzigingsvoorstellen aangebracht. Wanneer ook het College van Kerkrentmeesters met het bijgestelde ontwerp collecterooster accoord gaat, wordt het voor 1 november aan de Algemene Kerkenraad aangeboden.

Hierna wordt het rooster vastgesteld door de Algemene Kerkenraad en verspreid aan de wijken en het Kerkelijk Bureau. Het rooster wordt tevens gepubliceerd op de website van de Prot. Gem. Hoogeveen.
Daarna is het de verantwoordelijkheid van de wijkdiaconie om de collecten uit te voeren en op verantwoorde wijze af te (doen) storten bij het Kerkelijk Bureau. Deze stort de gelden af op de rekening van de Colleges of naar de in het rooster genoemde doelen.

Verantwoording opbrengsten.

De besteding van de gelden wordt, indien genoemd “met oormerk” geboekt op de rekening van de Colleges en verantwoord op de jaarrekeningen.
Door het Kerkelijk Bureau wordt na afloop van de maand in het kerkblad melding gemaakt van de opbrengsten van de diverse collecten.

John Ettema, voorzitter College van Diakenen