RSIN nr: 824108292.

Emailadres: johanfloijenga@versatel.nl

Doelstelling: De saamhorigheid tussen de gemeenten binnen de classis te bevorderen.

Samenstelling: Breed moderamen: preses, scriba, assessor, 2 leden.

Beloningsbeleid: De leden ontvangen geen beloning.

Verslag activiteiten: In 2015 is er 3x in classicaal verband vergaderd.

Verkorte staat van Baten en Lasten.:
BATEN EN LASTEN CLASSICALE VERGADERING

[table “2” not found /]

Beleidsplan 2013 – 2016 van de Protestantse Classis Hoogeveen

Introductie.
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Classis Hoogeveen voor de periode 2013 – 2016. Bij de samenstelling hiervan is uitgegaan van het beleidsplan 2008 – 2012 en de bezinning hierop in de laatste classicale vergadering van 2012. Het doel van dit beleidsplan
is de saamhorigheid van de gemeenten die behoren tot de Protestantse Classis Hoogeveen te bevorderen.

De classis is te vergelijken met een bos.
De bomen zijn geplant in dezelfde grond en worden gevoed met hetzelfde voedsel. Hoewel verschillend van vorm en uiterlijk, de ene boom groter/breder dan de andere, vormen ze op de duur een samenbindend geheel waarvan de takken steeds meer naar elkaar toe groeien.
Zo ook de gemeenten binnen de classis. Verschillend in samenstelling en grootte, geworteld in dezelfde “grond “, zich voedend met hetzelfde “ voedsel “, kunnen ze in de loop van de tijd, zich verbonden voelend met elkaar, uitgroeien tot een samenbindend geheel.

Het doel
Als gemeenten, vanuit de vergelijking met het bos, verantwoordelijkheid willen dragen voor elkaar, door met elkaar in gesprek te gaan en daardoor te groeien in het gemeenschappelijk geloof en vertrouwen dat de Heilige Geest, die uitgaat van de Vader en de Zoon, ons bijeen brengt en aan elkander bindt.
Levend vanuit dat geloof, door de onderlinge ontmoeting (zo breed mogelijk, dus niet alleen de afgevaardigden naar de classis), mogen ervaren dat gemeenten van elkaar kunnen leren, elkaar respecteren, bemoedigen en stimuleren, en ondersteunen waar nodig is

Hoe willen we dat bereiken.
– Jaarlijks wordt er een rooster gemaakt in welke gemeenten de classicale vergaderingen plaatsvinden. De ontvangende gemeente vertelt daar iets over de eigenheid van de gemeente, bijzondere activiteiten en eventuele resultaten die daar uit voortgekomen zijn.
– Gemeentenieuws meer dan één keer per jaar op de agenda, kort en goed voorbereid. Het is goed zaken met elkaar te delen, b.v. vreugde, verdriet, beroepingswerk enz. Het moet voor de overige gemeenten van belang zijn de informatie te ontvangen.
– Informeren over de plaatselijke gebeurtenissen/ontwikkelingen.
– Onderwerpen bespreken die er toe doen en landelijk actueel zijn. Maximale tijd inclusief vragen stellen 20 – 30 minuten.
– Jaarlijks de afgelopen periode evalueren en verbeter punten aanbrengen voor de komende periode.
– Doordat er jaarlijks wisselingen plaatsvinden in de afvaardigingen van de gemeenten, is het goed op de eerste vergadering in het nieuwe jaar de nieuwe afgevaardigden informatie te geven over de taken van de classis.
– De zakelijke/bestuurlijke kant wordt zoveel mogelijk overgelaten aan het breedmoderamen.

Vastgesteld in de classicale vergadering van 15 mei 2013 te Zuidwolde.