ANBI

De Protestantse Gemeente Hoogeveen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de
Protestantse Kerk in Nederland.

Informatie
RSIN (fiscaal nummer) 823666633
(Beschikking College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Hoogeveen)

Contactadres Protestantse Gemeente Hoogeveen
Kerkelijk Bureau
Stoekeplein 4
7902 HM HOOGEVEEN
Tel. 0528-230471
E-mail: info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl

Doelstelling
De doelstelling van de Protestantse Gemeente Hoogeveen is verwoord in het Beleidsplan
2012-2017 ‘Een levende en getuigende gemeente’ en is gepubliceerd op de pagina
AK – Fusiedocumenten – Beleidsplan.

Beleidsplan
Het Beleidsplan 2012-2017 van de Protestantse Gemeente Hoogeveen is gepubliceerd op de pagina AK – Fusiedocumenten – Beleidsplan.

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit
ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, en diakenen) die worden afgevaardigd door de zes wijkgemeenten en door de centrale colleges (Ministerie van Predikanten, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen)
Informatie over de Bestuurssamenstelling van de Protestantse Gemeente Hoogeveen is op deze website opgenomen onder AK, Diaconie of Kerkrentmeesters.
Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo.
Predikanten zijn geen werknemers, maar zelfstandig belastingplichtigen.
Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Op arbeidsovereenkomst zijn in dienst:
personeel kerkelijk bureau, kosters en – of beheerders, organisten en kerkelijk werkers.

Activiteiten
De vele activiteiten die in de wijken plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in de
Kerkentrommel en op de websites van de wijkgemeenten.

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente Hoogeveen zijn openbaar en liggen ter inzage op het kerkelijk bureau.
Deze stukken zijn ook te vinden onder: Kerkrentmeesters.